logo header american advenure bile

GDPR – Ochrana osobních údajů

Ochrana osobních údajů

GDPR

Cílem tohoto dokumentu je poskytnout informace o zpracování osobních údajů pro zákazníky a jiné osoby přicházející do kontaktu s internetovou stránkou www.americanadventure.cz, se sídlem A. Sládkoviča 3350/2 038 61 Vrútky, IČO 48184462, zapsané ve veřejném rejstříku vedeném u okresního soudu v Žiline, vložka 69715/L) (dále jen „American Adventure s.r.o.“). American Adventure s.r.o., jako správce osobních údajů, zpracovává informace o fyzických osobách mimo jiné:

 1. při návštěvách internetových stránek American Adventure s.r.o.,
 2. při kontaktech se zákazníky a dodavateli (ať už potenciálními či stávajícími) a
 3. při náborovém procesu započatém na internetových stránkách American Adventure s.r.o.

Cílem tohoto dokumentu je informovat osoby, jejichž osobní údaje jsou zpracovávány, o tom, k jakým účelům a jak dlouho American Adventure s.r.o.tyto osobní údaje v souladu s platnými právními předpisy zpracovává, a jaká práva fyzickým osobám v souvislosti se zpracováním jejich osobních údajů náleží.

Tyto Informace se týkají zpracování osobních údajů

 1. návštěvníků internetových stránek provozovaných American Adventure s.r.o.,
 2. stávajících i potenciálních zákazníků a dodavatelů American Adventure s.r.o. a přiměřeně i jejich zástupců a kontaktních osob,

a to vždy v rozsahu osobních údajů odpovídajícím jejich postavení vůči American Adventure s.r.o..

Tento dokument je účinný od 20.7.2020 a je vydán v souladu s nařízením (EU) 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů („nařízení“ nebo „GDPR“) za účelem zajištění informační povinnosti American Adventure s.r.o. jako správce dle čl. 13 GDPR.

 

 1. Základní pojmy a informace

Osobní údaj

Osobním údajem je každá informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě (subjektu údajů). Identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor (jméno, příjmení, číslo, síťový identifikátor) nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby.

Zvláštní kategorie osobních údajů

Jedná se o tzv. citlivý osobní údaj, tedy údaj, který může subjekt údajů poškodit ve společnosti, v zaměstnání, ve škole či může zapříčinit diskriminaci. Takový osobní údaj vypovídá obvykle o rasovém či etnickém původu, politických názorech, náboženském vyznání či filozofickém přesvědčení nebo členství v odborech, případně dochází ke zpracování genetických údajů nebo biometrických údajů za účelem jedinečné identifikace fyzické osoby a údajů o zdravotním stavu či o sexuálním životě nebo sexuální orientaci fyzické osoby.

 

Subjekt údajů

Subjektem údajů je fyzická osoba, jíž se osobní údaje týkají, a kterou je možné přímo nebo nepřímo identifikovat.

 

Správce osobních údajů

Správcem je fyzická nebo právnická osoba, která určuje účely a prostředky zpracování osobních údajů a za zpracování odpovídá. Není-li v těchto zásadách nebo podmínkách konkrétní služby uvedeno jinak, platí, že správcem osobních údajů je American Adventure s.r.o..

 

Zpracovatel osobních údajů

Zpracovatelem je fyzická nebo právnická osoba, která na základě písemné smlouvy a pokynů správce zpracovává pro správce osobní údaje.

Zpracování osobních údajů

Zpracování je jakákoli operace nebo soubor operací, která je prováděna s osobními údaji nebo soubory osobních údajů pomocí či bez pomoci automatizovaných postupů jako je shromáždění, zaznamenání, uspořádání, strukturování, uložení, přizpůsobení nebo pozměnění, vyhledání, nahlédnutí, použití, zpřístupnění přenosem, šíření nebo jakékoli jiné zpřístupnění, seřazení či zkombinování, omezení, výmaz nebo jejich zničení.

 

 1. Kategorie a účely zpracování osobních údajů

V souvislosti s návštěvou internetových stránek American Adventure s.r.o., za účelem kontaktu se stávajícími i potenciálními zákazníky prostřednictvím internetových stránek může ze strany American Adventure s.r.o. dojít ke zpracování následujících kategorií osobních údajů.

1.Údaje získané z cookies a z jiných akcí, které uchazeč na internetových stránkách American Adventure s.r.o. učiní

Zpracování těchto údajů umožní American Adventure s.r.o. zlepšovat služby, zaměřit se na to, co návštěvníky stránek opravdu zajímá, a případně je informovat o nabídkách, které jsou pro ně vhodné. Jedná se zejména o:

 1. Informace o zařízení uživatele získané z cookies v případě povolení cookies ve webovém prohlížeči, které jsou zpracovány pro zajištění funkčnosti a vylepšení provozu webových stránek – tyto údaje jsou zpracovány na základě oprávněného zájmu American Adventure s.r.o. na zajištění funkčnosti a vylepšení provozu u svých webových stránek.
 2. V případě jednání mezi American Adventure s.r.o. a potenciálním zákazníkem o uzavření smlouvy, které nebylo završeno uzavřením smlouvy, American Adventure s.r.o. zpracovává poskytnuté osobní údaje po dobu 10 let od příslušného jednání na základě oprávněného zájmu American Adventure s.r.o. na umožnění snadného návratu zákazníka k jeho zamýšlenému nákupu, a to na základě sběru cookies nebo informací z vyplněných kontaktních formulářů zákazníkem.
 3. Záznamy o chování na internetových stránkách spravovaných American Adventure s.r.o. získané z cookies v případě povolení cookies ve webovém prohlížeči, které jsou zpracovány pro účely analýzy návštěvnosti – tyto údaje jsou zpracovány na základě oprávněného zájmu American Adventure s.r.o. na sledování návštěvnosti svých webových stránek.
 4. Záznamy o zařízení uživatele získané z cookies v případě povolení cookies ve webovém prohlížeči, které jsou zpracovány pro tzv. remarketing (nebo také retargeting), tj. cílení reklamy na uživatele, kteří již v minulosti navštívili web American Adventure s.r.o. – tyto údaje jsou zpracovány na základě souhlasu uživatele uděleného z podnětu návštěvníka webových stránek, vyjádřeného aktivním zaškrtnutím možnosti „OK“, která následuje za upozorněním v dolní části webové stránky, znějícím následovně: „Provozovatel webu, American Adventure s.r.o., jako správce osobních údajů, zpracovává na tomto webu cookies potřebné pro fungování webových stránek a pro analytické účely a v případě vašeho souhlasu také pro remarketing (retargeting), tedy pro lepší zacílení reklamy.“ Souhlas uděluje uživatel na dobu 10 let a lze jej vzít kdykoliv zpět. Pro smazání uložených cookies návštěvník kontaktuje American Adventure s.r.o. s uvedením svého jména, příjmení a IP adresy.

 

2.Údaje zpracované pro obchodní účely

Se souhlasem subjektu údajů zpracováváme osobní údaje pro obchodní účely.

Se souhlasem pro obchodní účely bude American Adventure s.r.o. zpracovávat osobní údaje zákazníka pro vytvoření vhodné nabídky produktů American Adventure s.r.o. cz a v souvislosti s oslovením zákazníka, a to telefonicky, písemně, prostřednictvím internetové reklamy a formou elektronické komunikace prostřednictvím kontaktních údajů. Pro obchodní účely mohou být na základě souhlasu zpracovány základní osobní, identifikační a kontaktní údaje a údaje o uzavřené smlouvě, a údaje z komunikace mezi zákazníkem a American Adventure s.r.o.

Poskytnutí souhlasu k obchodním účelům je dobrovolné a zákazník jej může kdykoli odvolat. Tento souhlas zůstává v platnosti po dobu 10 let, nebo dokud jej zákazník neodvolá. Pokud zákazník svůj souhlas odvolá, není tím dotčeno zpracování jeho osobních údajů ze strany American Adventure s.r.o. pro jiné účely a na základě jiných právních titulů v souladu s touto informací o zpracování osobních údajů.

Z obchodních sdělení zaslaných American Adventure s.r.o. je vždy zřejmé, že American Adventure s.r.o. je jejich odesílatelem. Obchodní sdělení můžeme zasílat buď na kontakty našich zákazníků na základě oprávněného zájmu American Adventure s.r.o. a to jen do doby než vyslovíte nesouhlas, nebo na základě výslovného souhlasu se zpracováním osobních údajů pro marketingové a obchodní účely. V zaslaných obchodních sděleních je rovněž kontakt pro odmítnutí zasílání těchto sdělení.

C.Doby zpracování osobních údajů

Osobní údaje pro tyto činnosti jsou zpracovány v rozsahu nutném pro naplnění těchto činností a po dobu nutnou k jejich dosažení nebo po dobu přímo stanovenou právními předpisy. Poté jsou osobní údaje vymazány či anonymizovány. Konkrétní lhůty uchování osobních údajů pro některé účely jsou zakotveny přímo u těchto účelů uchování.

D.Kategorie příjemců osobních údajů

American Adventure s.r.o. při plnění svých závazků a povinností ze smluv využívá odborné a specializované služby jiných subjektů. Zejména využíváme řešení od společností Microsoft, Google a Facebook. Všichni zpracovatelé využívají dostatečnou úroveň ochrany osobních údajů. Pro více podrobností nás můžete kontaktovat.

Zpracovateli jsou společnosti se sídlem jak na území České republiky, tak se sídlem v členském státě Evropské unie nebo tzv. státech bezpečných. K předání a zpracování osobních údajů v zemích mimo území Evropské unie dochází vždy v souladu s platnou legislativou.

American Adventure s.r.o. v rámci plnění svých zákonných povinností předává osobní údaje správním orgánům a úřadům stanoveným platnou legislativou.

 1. Informace o právech subjektů údajů v souvislosti se zpracováním osobních údajů platných od 20.7.2020

Dle nařízení bude mít subjekt údajů od 20.7.2020 v případě, že bude pro American Adventure s.r.o. identifikovatelnou fyzickou osobou a prokáže American Adventure s.r.o. svoji totožnost, následující práva.

 1. Právo na výmaz

Dle čl. 17 GDPR bude mít subjekt údajů právo na výmaz osobních údajů, které se ho týkají, pokud American Adventure s.r.o. neprokáže oprávněné důvody pro zpracování těchto osobních údajů. American Adventure s.r.o. má nastaveny mechanismy pro zajištění automatické anonymizace či výmazu osobních údajů v případě, že již nejsou potřeba k účelu, pro nějž byly zpracovávány.

 1. Právo na omezení zpracování

Dle čl. 18 GDPR bude mít subjekt údajů do doby vyřešení podnětu právo, aby správce omezil zpracování, pokud bude subjekt údajů popírat přesnost osobních údajů, důvody jejich zpracování nebo pokud podá námitku proti jejich zpracování.

 1. Právo na oznámení opravy, výmazu nebo omezení zpracování

Dle čl. 19 GDPR bude mít subjekt údajů právo, aby mu American Adventure s.r.o. oznámila, že provede či provedla opravu, výmaz nebo omezení zpracování osobních údajů. Dojde-li k opravě nebo výmazu osobních údajů, budeme informovat jednotlivé příjemce, s výjimkou případů, kdy se to ukáže jako nemožné nebo to vyžaduje nepřiměřené úsilí. Na základě žádosti subjekt údajů můžeme poskytnout informaci o těchto příjemcích.

 1. Právo na přenositelnost osobních údajů

Dle čl. 20 GDPR bude mít subjekt údajů právo na přenositelnost údajů, které se ho týkají a které poskytl správci, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, a právo požádat American Adventure s.r.o. o předání těchto údajů jinému správci.

 1. Právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů

Dle čl. 21 GDPR bude mít subjekt údajů právo vznést námitku proti zpracování jeho osobních údajů z důvodu oprávněného zájmu American Adventure s.r.o..

V případě, že American Adventure s.r.o. neprokáže, že existuje závažný oprávněný důvod pro zpracování, který převažuje nad zájmy nebo právy a svobodami subjektu údajů, American Adventure s.r.o. zpracování na základě námitky ukončí bez zbytečného odkladu.

 1. Právo na odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů

Souhlas se zpracováním osobních údajů pro obchodní účely je možné kdykoliv odvolat. Odvolání je zapotřebí učinit výslovným, srozumitelným a určitým projevem vůle, a to buď telefonicky nebo e-mailem.

Souhlas s marketingovým oslovením udělený ke konkrétnímu elektronickému kontaktu je možné kdykoli odvolat telefonicky nebo e-mailem.

Zpracování údajů z cookies je možné zamezit nastavením webového prohlížeče.